Eritrean sport news ትንተና ግጥም ዪናይትድ ምስ ሊበርፑል!


42 thoughts on “Eritrean sport news ትንተና ግጥም ዪናይትድ ምስ ሊበርፑል!

  1. ብጣዕሚ ደስ ዘብል መደብ ቀጽልዎ። ግን ሓንቲ ርእይቶ ኣብ ኣደማምጻ ሓላው ልዳት ናይ ማንዩናይትድ ዲሂያ ኢልካ ትድምጾ ኣለኻ ግን ብዝመስለኒ ኣደማምጻ ስሙ ዲኺያ ዪ፡ በርናቦ' ካ በርናቢዮ 'እዩ ብ ናይ ስጳኛ ቃንቃ የቐንየለይ ቀጽሎ 100% መድብ።

  2. Anta hawey Modric kndey diu ametu ksab 2021 hji wedi 32 alo wedi 34 Aykonen ba enteferimu wedi 34 enber wedi 36 aykonen sq ilkum zeykewun tzarebu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *